हाईलाईट:
/ सन्तति छात्रवृति

निजामती कर्मचरीका सन्ततिलाई शैक्षीक प्रोत्साहन बृत्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा अन्तिम नतिजा सूची प्रकाशन सम्बन्धी शैक्षिक बृत्ति व्यवस्थापन सचिवालयको सूचना ।

कर्मचारी कल्याण शाखा २०७९ असार १७ गते शुक्रबार २०:२२:१९ बजे

निजामती कर्मचरीका सन्ततिलाई शैक्षीक प्रोत्साहन बृत्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा अन्तिम नतिजा सूची प्रकाशन सम्बन्धी शैक्षिक बृत्ति व्यवस्थापन सचिवालयको सूचना ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. निजामती कर्मचरीका सन्ततिलाई शैक्षीक प्रोत्साहन बृत्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा अन्तिम नतिजा सूची प्रकाशन सम्बन्धी शैक्षिक बृत्ति व्यवस्थापन सचिवालयको सूचना । २०७९ असार १७ गते शुक्रबार

थप सन्तति छात्रवृति