छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ Covid-19 सुचना

कोभिड १९ महामारीको समयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रले अपनाउनुपर्ने सुरक्षा मापदण्ड पालनाको अनुगमन सूचकहरु (चेक लिष्ट) (श्री स्थानीय तह सबै)

अन्य निकाय २०७७ श्रावण ३० गते शुक्रबार १३:००:३५ बजे

श्री उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प.सं. ०७७।७८ च.नं. ४६ मिति २०७७।४।२९ को पत्रबाट अनुरोध भए आए बमोजिम कोभिड १९ महामारीको समयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रले अपनाउनुपर्ने सुरक्षा मापदण्ड पालनाको अनुगमन सूचकहरु (चेक लिष्ट) आवश्यक कार्यार्थ पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप Covid-19 सुचना