हाईलाईट:
/ सन्तति छात्रवृति

निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्तिका लागि दरखास्त दिने सम्बन्धी सूचना ।

कर्मचारी कल्याण शाखा २०८० बैशाख १५ गते शुक्रबार ०५:१५:१७ बजे

निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्तिका लागि दरखास्त दिने सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०८०।०१।१५)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्तिका लागि दरखास्त दिने सम्बन्धी सूचना । २०८० बैशाख १५ गते शुक्रबार

थप सन्तति छात्रवृति