हाईलाईट:
/ Covid-19 सुचना

COVID-19 सँग सम्बन्धित अन्तरिम निर्देशिकाहरु सम्बन्धमा । (गाउपालिका सबै, नगरपालिका सबै)

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७ बैशाख ३१ गते बुधबार १३:२०:४७ बजे

COVID-19 सँग सम्बन्धित अन्तरिम निर्देशिकाहरु सम्बन्धमा । (गाउपालिका सबै, नगरपालिका सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. COVID-19 सँग सम्बन्धित अन्तरिम निर्देशिकाहरु सम्बन्धमा । (गाउपालिका सबै, नगरपालिका सबै) २०७७ बैशाख ३१ गते बुधबार

थप Covid-19 सुचना