हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
१५०१. विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै ) । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०९-०१
 
१५०२. हेल्प डेस्क संचालन समबन्धमा (उल्लेखित सबै) | परिपत्र/निर्देशन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०७५-०८-२९
 
१५०३. परिपत्र (उल्लेखित सबै ) । परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७५-०८-२८
 
१५०४. आयोजना कार्यक्रम स्वीकृति सम्बन्धमा (तराई मधेश समृदी कार्यक्रम संचालन गर्ने स्थानीय तहहरु सबै ) । परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०७५-०८-२७
 
१५०५. राष्ट्रिय वार्षिक समीक्षा गाेषठीमा सहभागिता गरार्इदिनुहुने सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्याहरु सबै । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०८-२६
 
१५०६. जानकारी सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०८-२६
 
१५०७. अन्तराष्ट्रिय अाप्रवासन दिवस मनाउने सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०८-२६
 
१५०८. कर्मचारी विवरण पठाईदिने बारे । (जि. स.स. सबै ) परिपत्र/निर्देशन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०७५-०८-२५
 
१५०९. सरुवा सम्बन्धी कार्य हाललाई स्थगित गर्ने सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०७५-०८-२५
 
१५१०. सहभागिता सम्बन्धमा । (उल्लेखित सबै ) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०८-२५
 
१५११. समायोजन पत्र दिने सम्बन्धमा - श्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, स्थानीय तह सबै । परिपत्र/निर्देशन कर्मचारी समायोजन शाखा (क) २०७५-०८-२५
 
१५१२. अभिलेख बुझि लिने सम्बन्धमा (जि. स. स. सबै ) | परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०८-२४
 
१५१३. आ.व. २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन बारे - पत्रमा उल्लेखित निकायहरु । परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-०८-२४
 
१५१४. अा.ब. २०७५/०७६ काे प्रथम चाैमासिक प्रगति विवरण ताकेता सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-०८-२३
 
१५१५. आ.व. २०७५/७६ को प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण ताकेता सम्बन्धमा - उल्लेखित निकायहरु सबै । परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-०८-२३
 
जम्मा १७०३ मध्ये १५०१ देखि १५१५ सम्मका अभिलेखहरु