हाइलाइट:

माननीय मन्त्री

श्री अमनलाल मोदी

श्री अमनलाल मोदी

सचिव

श्री अर्जुन प्रसाद पोखरेल

श्री अर्जुन प्रसाद पोखरेल

स्थानीय तहको केन्द्र तथा नाम परिवर्तनको विवरण हेर्नका लागी यहाँ Click गर्नुहोस

विद्य‍ुतीय सेवाहरु


MoFAGA पोर्टल

स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिहरुका लागि आन्तरिक संचार प्रणाली

अनलाईन सरुवा

सरुवा/पदस्थापन/कामकाज/काज आदिका लागि अनलाइन निवेदन

स्थानीय तहका वेवसाईटहरु

सबै स्थानीय तह र जिससहरुको वेवसाइटका लागि एकीकृत वेवसाईट व्यवस्थापन प्रणाली

LISA

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन प्रणाली

i-LG प्रोफाइल

स्थानीय तहका लागि एकीकृत डिजिटल प्रोफाइल

CDMIS

प्रदेश र स्थानीय तहहरुको क्षमता विकास व्यवस्थापन सूचना प्रणाली

CMIS

स्थानीय तहहरुका लागि विपद रिपोर्टिङ्ग प्रणाली

FRA

स्थानीय तहको बित्तिय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन प्रणाली

ई-पुस्तकालय

ई-पुस्तकालय व्यवस्थापन प्रणाली

जि.आई.एस नक्सा

स्थानीय तहहरुको जि.आई.एस नक्सा तथा अन्य विवरणहरु

समायोजन फारामको विवरण

कर्मचारी समायोजन फारामको विवरण

मोबाईल एप

स्थानीय तहहरुका लागि एकिकृत मोबाईल एप